MONDAY ON THE MORNING EDGE

Florida: Now it all makes sense.